hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Brockhaus
Name a Artikel
ID b brhe•e15•r01•v01•b•A•Artikel
Category c superentry
Attributes
PageID w pag718
Text α

Der Große Brockhaus (15. Aufl.), Originalausgabe, Erster Band A—Ast (1928), S. 718.

Artịkel [lat. artịculus ʻGelenk’, Glied [*Glied|2*]’, Übersetzung [*Übersetzung|1*] von grch. ạrthron].

Statistics
3 NodesTotal
Relatives
Wikipedia E de: Artikel | en: Article | fr: Article
2 Nodes assigned
1 Artikel, 1) grammat. Fachausdruck
2 Artikel, 2) Abschnitt

Requested by 54.144.24.41 at 2019-01-19 02:45:26 Europe/Berlin.

About