hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Brockhaus
Name a Anker lichten
NodeInfo
ID b brhe•edi01•rpr02•vol01•bbm•A•Anker_lichten
Category c entry
Attributes
PageID w pag0058
RawText α
Anker lichten, den oder die Anker aus dem Grunde der See herauswinden, wodurch das Schiff los gemacht wird.
Text β Conversations-Lexikon, Band 1 (1809), Anker lichten
Scan γ Conversations-Lexikon, Band 1 (1809), Seite 58
Relatives
Wikipedia E de: Anker
Links F Wiktionary, de: Anker

Requested at 2017-11-18 05:43:28 Europe/Berlin from 54.162.250.227

About